10087 - فرمان نامه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر

موجود -   فروشگاه    -     تهذیب و مینیاتور : استاد محمود فرشچیان     -     نشر  :      گویا     -     چاپ     دوم    -    تهران     -  1391   ش     -    72 ص    -      وزیری      -     سلیفون     -  گلاسه - رنگی - مصور - قاب دار -