10091 - خودآموز خیاطی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   عادله جورابچی      -     نشر  :      آموزشگاه عادل     -     چاپ    نهم     -    تهران     -  1359   ش     -   142 ص    -      رحلی      -    سلیفون    -