10293 - حقوق مدنی 4 (( مسئولیت مدنی ))

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :    دکتر حمید بهرامی احمدی  -     نشر  :  میزان          -     چاپ   اول      -    تهران     -  1388  ش     -    

286   ص    -      وزیری     -      شومیز     -