10294 - حقوق تجارت

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : دکتر حسین ستوده      -     نشر  :   دادگستر  - جلد های اول و دوم و چهارم       -     چاپ   اول      -    تهران     -  1374  ش     -            وزیری     -      شومیز     -