10308 - دفتر شعر دری

موجود -   فروشگاه    -     سراینده  :     استاد محمود منشی   -    

تصحیح  : غلامحسین رضانژاد -  نشر  :   تالار کتاب        -     چاپ     اول    -    تهران     -  1369  ش     -  293   ص    -      وزیری     -   گالینگور    -