6063 -کتاب مقدس - عهد عتیق و عهد جدید

موجود -  م  -  ترجمه فاضل خان همدانی  + ویلیام گلین  + هنری مرتن - چاپ دوم  1383 ش تهران نشر اساطیر - 1658 ص +'532 ص - تجدید چاپ از روی چاپ سال 1876 م - وزیری کالینگور - 

6062 - قابوسنامه - تصحیح سعید نفیسی

موجود -  م  -  کتاب نصیحتنامه  معروف به قابوسنامه  تالیف م

امیر المعالی کیکاووس  بن اسکندرابن قابوس بن وشمگیر بن زیار - چاپ 1347 ش - وزیری سلیفون  - مو +291 + 26 ص - چاپ تهران نشر فروغی - 

6061 - هزار و یک شب

 دوره کامل   - 5 جلدی - ترجمه عبداللطیف طسوجی تبریزی - ویراستار : میترا مهر آبادی  - چاپ 1377 ش  نشر دنیای کتاب -  1377 ش -  چاپ اول تهران  -   وزیری گالینگور روکش دار  جاد اول 530 ص - جلد پنجم 520 ص - ف ۹۷/۳/۴ - 

برچسب‌ها: هزار و یک شب

6060 - راز بزرگ - فراماسون ها و سلطنت پهلوی - نویسنده : محمود طلوعی

موجود -  فروشگاه -  چاپ  اول تهران  نشر علم  1380 ش - جلد اول 510 ص - مصور -  جمعا 1145 ص - 

6059 - مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه - نویسنده : عز الدین محمودبن علی کاشانی

- در تصوف اسلامی متعلق بقرن هشتم هجری -  با تصحیح و مقدمه و تعلیقات : جلال الدین همایی - چاپ دوم تهران نشر سنایی -  تاریخ مقدمه 1325 ش - 454  ص - وزیری - شومیز - 

6058 - اسرارالحکم - نویسنده : ملا هادی سبزواری

موجود -  م  -  با حواشی و مقدمه : مرزا ابوالحسن شعرانی   + سید ابراهیم میانجی  - چاپ دوم   - تهران -  اسلامیه - 1351 ش - 588 ص - وزیری  - گالینگور  -