6239 - درمان طبیعی با سرکه سیب

نویسنده  : مارگوت هلمیس  -  مترجم : ملیندا اسکندری   -   ناشر  :  ققنوس  -  چاپ هفتم     - تهران     -  1384 ش -      156       ص  -  رقعی      -   سلیفون -  

6238 - گندم

نویسنده  : م. مودب پور  -   ناشر  :   علم -  چاپ پنجم     - تهران     -  1382 ش -   511         ص  -  رقعی      -   سلیفون -  

6237 - سال هایی که بی تو گذشت

 نویسنده  : فهیمه رحیمی   -   ناشر  : چکاوک    -  چاپ   اول  - تهران     -  1373 ش -   324          ص  -  رقعی      -   سلیفون -  

6236 - طب و دارو های سنتی

 نویسنده  : لطفعلی بریمانی     -   ناشر  : گوتنبرگ   - جلد اول و سوم -  چاپ  سوم   - تهران     -1387   ش -          608   ص جلد اول + 656 جلد سوم    -  وزیری       -   سلیفون  - 


جلد اول  طب سنتی  - نسخه های سنتی  چاپ سوم ۱۳۸۷ س - ۶۰۸ ص - وزیری -  سلیفون -  

جلد دوم نسخه های سنتی چاپ سوم ۱۳۹۰ ص - ۸۰۸ ص - وزیری سلیفون 

جلد سوم  داروهای سنتی  چاپ دوم ۱۳۸۷ ش - ۶۵۶ ص - وزیری سلیفون 

6235 - یک دو سه بی نهایت

 نویسنده  : ژرژ گاموف  -  مترجم :  احمد بیرشک  -   ناشر  :   انتشارات فرانکلین -  چاپ دوم    - تهران     -1340   ش -        360     ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6235 - مجموعه طلسم اسکندر ذوالقرنین و زبده الالواح

نویسنده  :  حاج ابراهیم واعظ  -   ناشر  : اسکندری   -  چاپ سومو    - تهران     -  1373 ش -      150       ص  -  وزیری       -   شومیز -  

6234 - قرنطینه

 نویسنده  :  فریدون هویدا -  مترجم :   مصطفی فرزانه   -   ناشر  :  ایرانمهر  + با همکاری انتشارات  فرانکلین  -  چاپ اول     - تهران     -  1345 ش -     376        ص  -  رقعی      - شومیز -  

6233 - چه وقت به پزشک مراجعه کنیم

 نویسنده  :  آلیس فاینستاین  -  مترجم : رشاد مردوخی    -   ناشر  :   نی  -  چاپ چهارم     - تهران     -  1379  ش -         552   ص  -  وزیری    -   سلیفون   -  

6232 - دارو خانه در خانه

 نویسنده  :  دکتر کامبیز راد +  شهرزاد قاسمی نژاد  -   ناشر  :   پل  -  چاپ   دوم  - تهران     -  1381 ش -   345         ص  -  وزیری      -   سلیفون   -  

6231 - فلاسفه بزرگ آشنایی با فلسفه غرب

 نویسنده  : بریان مگی -  مترجم : عزت الله فولادوند   -   ناشر  :   خوارزمی -  چاپ  اول    - تهران     - 1372  ش -            ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6230 - شب های پیشاور

 نویسنده  :  سلطان الواعظین شیرازی -  مترجم : کریم فیضی   -   ناشر  : تهذیب   -  چاپ  نهم    - تهران     -  1390 ش -          908   ص  -  وزیری       -   سلیفون  -  

6229 - آهنگ عشق

نویسنده  :  هوشنگ مستوفی   -   ناشر  : جاویدان    -  چاپ   اول  - تهران     - 1344  ش -       331     ص  -  رقعی      -   سلیفون -  

6228 - دکتر فاستوس

 نویسنده  :  کرستفر مارلو   -  مترجم :    دکتر لطفعلی صورتگر  -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ    دوم - تهران     -   1359  ش -    88        ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6227 - جنگ های ایران و روم

نویسنده  :پروپوکیوس  -  مترجم : محمد سعیدی   -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ دوم    - تهران     - 1347  ش -     223       ص  -  وزیری   -   گالینگور  -  

6226 - ویلهم تل

 نویسنده  :  شیلر -  مترجم :  سید محمدعلی جمال زادهو -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ سومو   - تهران     - 1348  ش -  248        ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6225 - رمئو و جولیت

نویسنده  :  ویلیام شکسپیر -  مترجم : دکتر علاء الدین پازارگردی    -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ دوم     - تهران     - 1351  ش -       223     ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6224 - زنده بیدار

 نویسنده  :  ابن طفیل -  مترجم : بدیع الزمان فرزانفر    -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ   سوم  - تهران     - 1351 ش -    183     ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6223 - رساله درباره آزادی

نویسنده  :  جان استوارت میل -  مترجم : جواد شیخ الاسلامی   -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ دوم     - تهران     - 1349  ش -       301     ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6222 - نمایشنامه روباه و انگور

نویسنده  :   گیلیرم فیگیردو -  مترجم : محمود فروغی  -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ   دوم   - تهران     -  1352 ش -       114     ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6221 -نمایشنامه های قربانی و پستخانه و مرتاض و مالینی و شاه و ملکه

نویسنده  : رابیندرانات   تاگور -  مترجم : فریدون گرکانی   -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ دوم    - تهران     - 1359   ش -         218    ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6220 - باباگوریو

 نویسنده  : بالزاک   -  مترجم : ادوارد ژورزف   -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ سوم    - تهران     - 1352  ش -       522     ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6219 - پدران و پسران

 نویسنده  : تورگنیف   -  مترجم : دکتر مهدی آهی   -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ سوم   - تهران     -  1351  ش -     356        ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6218 - سفرنامه گالیور

نویسنده  :  جانثن سویفت -  مترجم :  منوچهر امیری    -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ  سوم   - تهران    -1352 ش -       529      ص  -  رقعی      -   گالینگور  -  

6217 - گرگ بیابان

 نویسنده  : هرمان هسه  -  مترجم :   کیکاووس جهانداری -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب  -  چاپ  سوم   - تهران     - 1354 ش -         398   ص  -  رقعی     -   گالینگور  -  

6216 - هملت

 نویسنده  : ویلیام شکسپیر   -  مترجم : مسعود فرزاد    -   ناشر  :    بنگاه ترجمه و نشر کتاب   -  چاپ  سوم   - تهران     -  1348   ش -    272   ص  -  رقعی     -   گالینگور  -  

6215 - اریک تمپل بل

 نویسنده  : اریک تمپل بل   -  مترجم : حسن صفاری    -   ناشر  :   امیرکبیر   -  چاپ  سوم   - تهران     -1371   ش -           908  ص  -  وزیری     -   گالینگور  -  

6214 - حکمت الهی عام و خاص

 نویسنده  :مهدی الهی قمشه ای   - ناشر  :  اسلامی    -  چاپ   سوم  - تهران   -   429          ص  -  وزیری     -   گالینگور  -  

6213 - گنج غزل

 نویسنده  : مهدی سهیلی  - ناشر  : کتابخانه سنائی      -  چاپ     دوم   -   تهران     -  1363 ش -       566 ص  -  رقعی      -   سلیفون -  

6212 - تاریخ و تصویر

موجود - م -  نویسند  : محمود طلوعی  - ناشر  :  علم    -  چاپ  دوم    - تهران     - 1371  ش -     475  ص  -  رحلی    -   گالینگور  -  

6211 - تاریخ قومس

نویسنده  : عبدالرفیع حقیقت ( رفیع )   - ناشر  : آفتاب      -  چاپ   دوم  - تهران     -  1362 ش   - 639 ص  -  وزیری     -   گالینگور  -