69 - نظریه برخورد تمدنها نوشته هانتینگون

نویسنده : هانتینگتون  -

کتاب : نظریه برخورد تمدنها ، هانتینگتون و منتقدانش ترجمه و ویراسته مجتبی امیری وحید ( چاپ پنجم    - تهران  -  وزارت امور خارحه  -  1383 ش  -  286 ص  -  وزیری  - شومیز -  

مشخصات کتاب به زبان اصلی     :   The Clash of Civilizations by Samuel Hantington